Aviso legal, política de privacidad & política de cookies

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities

 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Artikel 4 - Het aanbod

 • Artikel 5 - De overeenkomst

 • Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Artikel 9 - De prijs

 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 • Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 • Artikel 13 - Betaling

 • Artikel 14 - Klachtenregeling

 • Artikel 15 - Geschillen

 • Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Artikel 17 - Beperking aansprakelijkheid

 • Privacy Policy

 • Cookies

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Pulsy Kids.
Handelend onder de naam/namen:
www.pulsykids.com

Vestigingsadres: 
Bos en Hovenstraat 1
2012 LS, Haarlem, NL
Telefoonnummer: +31(0) 648243365 

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@pulsykids.com

KvK-nummer: 74455036
Btw-nummer: NL250960771B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van aflevering;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan

het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na

ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en

aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de

originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de klant foutieve gegevens opvoert tijdens de bestelprocedure kan vanwege het feit dat Pulsy’s op maat worden gemaakt (gepersonaliseerd) geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2

en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen

om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een

opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,

maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen

te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6

lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan

nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan

de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Beperking aansprakelijkheid

Pulsy Kids armbandjes en enkelbandjes (hierna te noemen Pulsy’s) dienen uitsluitend te worden gedragen aan de pols en in sommige gevallen aan de enkel (zie Pulsy enkelbandjes). Pulsy Kids is niet verantwoordelijk voor de eventuele consequenties van foutief gebruik van Pulsy’s. Uitsluitend de ouders en/of verzorgers van het kind zijn verantwoordelijk voor het correct gebruik van Pulsy’s. Onder geen enkele voorwaarde mogen Pulsy’s in de mond genomen worden of los liggen binnen het bereik van onbewaakte kinderen en/of huisdieren. Pulsy Kids is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor Pulsy’s die niet of slecht passen (zie advies ‘Maten’), opgezwollen handen en/of voeten, problemen met betrekking tot bloedcirculatie, verstikkingsverschijnselen, besmette armbandjes, allergische reacties of de dood ten gevolge van gebruik van Pulsy’s.

 

 

Privacy Policy 

Pulsy Kids begrijpt dat persoonlijke informatie belangrijk voor jou is en dat er op een correcte wijze mee omgegaan moet worden. Op deze pagina proberen wij op heldere en transparante wijze uit te leggen welke gegevens Pulsy Kids bewaard en waarom en op welke manieren wij deze gegevens gebruiken. 

Is er iets op deze pagina niet duidelijk, of mis je bepaalde informatie? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 

Welke gegevens bewaren wij?
Om jouw ervaringen met Pulsy Kids zo goed mogelijk te maken, bewaren wij bepaalde persoonlijke gegevens van onze klanten. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het goed verlopen van de verzending of voor het informeren van onze klanten over nieuwe producten of aanbiedingen. Pulsy Kids bewaart de volgende gegevens:  voornaam, achternaam, contactgegevens (telefoonnummer en emailadres), IP-adres en ordergegevens. Hieronder hebben wij voor je beschreven welke persoonsgegevens we op welke manier gebruiken.   

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens? 

Levering van de bestelling
Om er voor te zorgen dat de bestelling op tijd en op het juiste adres wordt geleverd hebben wij de adresgegevens en naam nodig. Het emailadres en telefoonnummer gebruiken wij om contact met je op te nemen om informatie over jouw bestelling en verzending door te geven. De ordergegevens worden gebruikt om de juiste producten te leveren en de betalingsgegevens worden gebruikt om te controleren of de betaling binnen is gekomen.

Klantenservice

Om er voor te zorgen dat je goed wordt geholpen maakt onze klantenservice gebruik van jouw persoonlijke informatie (naam, adresgegevens, order en betalingsgegevens en contactgegevens). Op deze manier kunnen wij je het beste van dienst zijn. 

Nieuwsbrieven
Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrieven van Pulsy Kids.  In onze nieuwsbrieven houden we rekening met jouw persoonlijke voorkeuren, zodat je echt wat aan onze nieuwsbrieven hebt.  In onze persoonlijke nieuwsbrieven maken wij gebruik van jouw naam, geslacht, ordergeschiedenis en de gegevens van jouw kind(eren).  Wil je geen nieuwsbrieven van Pulsy Kids meer ontvangen? Geen probleem, je kan zich gemakkelijk uitschrijven of de voorkeuren aanpassen. 

Verbetering van de website
Wij blijven werken aan verbeteringen van onze website. Om te achterhalen wat verbeterd moet worden maken wij gebruik van gegevens over het klantgedrag op onze website. Zo kunnen wij door unieke bezoekers te registeren bijvoorbeeld zien welke pagina’s vaak worden gebruikt of hoe lang een bepaalde pagina bezocht wordt. Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen wij onze website zo verbeteren dat deze nog beter werkt.

Doorgeven / wijzigen van gegevens
Wil je jouw persoonsgegevens wijzigingen of bekijken? Dat is mogelijk. Dan kan je ook contact opnemen met onze klantenservice via email, telefoon of post. Let op, gegevens die gebruikt zijn voor de facturatie van bestellingen zijn niet meer aan te passen, wij zijn namelijk wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren. 

Derden
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken zorgen wij er door middel van een overeenkomst door dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat deze worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn.

We werken samen met verschillende partijen die het gedrag van onze bezoekers analyseren. Dit wordt verzameld door middel van Cookies, die verderop in dit document staan beschreven.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. 

 

Cookies

Gebruik van cookies
Pulsy Kids maakt gebruik van verschillende cookies. Een deel van deze cookies zijn noodzakelijk om een goedwerkende website aan te bieden, een aantal andere cookies wordt gebruikt om onze website en het klantgedrag te analyseren. In het onderstaande overzicht geven wij per type cookie die op onze website wordt gebruikt een korte uitleg.

Welke cookies gebruiken wij?
Op onze site worden verschillende soorten cookies gebruikt. In onderstaande uitleg geven we aan welke type cookies worden gebruikt. 

 • Functionele cookies: op onze website worden een aantal cookies gebruikt die nodig zijn om onze website te laten werken.

  • Session: Dit is een cookie waarmee de inhoud van je winkelwagentje kan worden bewaard en waarmee we bijhouden of je bent ingelogd. Dit cookie wordt alleen gebruikt als je inlogt of iets aan je winkelmandje toevoegt. Dit cookie wordt maximaal +1 dag bewaart.

  • Een cookie waarin we bijhouden uit welk land je komt en in welke muntsoort je betaald. Deze worden bewaard zodat we je de juiste prijzen en verzendkosten kunnen laten zien. Deze cookie wordt maximaal 1 jaar bewaard

  • Cookie melding cookie: Dit cookie gebruiken we om te weten of je de cookiemelding wel of niet gesloten hebt.

  • Analyserende & Marketing cookies:  wij vinden het belangrijk dat onze klanten de website een goede ervaring hebben op onze website. Daarom proberen wij de website en onze advertenties en acties op basis van de voorkeuren van onze klanten aan te passen. Met analyserende en marketing cookies verzamelen wij gegevens over welke pagina’s op onze website vaak worden bekeken. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

   • Google: Met de cookies van google kan worden bekeken welke pagina’s op onse site worden bekeken. Deze informatie gebruiken wij om persoonlijke aanbiedingen te doen en om onze website te verbeteren

 

Verwijderen en beheren van cookies
Als je niet wilt dat cookies op jouw computer worden opgeslagen dan kan je vrij makkelijk de internetvoorkeuren aanpassen in de browser waar je mee werkt. Als je dit doet, dan wordt er per website die wordt bezocht gevraagd of je hun cookies wilt accepteren of niet.

Ook is het mogelijk om je internet voorkeuren zo te wijzigen dat voor bepaalde websites geen cookies meer worden geaccepteerd.

Is er iets op deze pagina niet duidelijk, of mis je bepaalde informatie? Neem dan contact op met onze klantenservice.